Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Gerçek Kişi (Şahıs) Değişiklik İşlemleri

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ( adres, iş konusu, unvan, sermaye vb.)

1. Dilekçe

NOT-1:Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

2) Madde 29 Göre Taahhütname (1 adet asıl)

3)Üye Bilgi Güncelleme Formu

SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Dilekçe
2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

3-Üye Bilgi Güncelleme Formu

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1.Dilekçe
2. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı; 1 asıl -2 fotokopi)

3Üye Bilgi Güncelleme Formu

İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe

Değişiklik;
a. Mahkeme kararı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)
c. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 er adet asıl)

d.Üye Bilgi Güncelleme Formu

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)
1)Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,
ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,
3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)
a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir
b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.
c) işletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır
ç) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

Dilekçe ile başvuru yapılır

Üye Bilgi Güncelleme Formu

HALEFİYET

a) Dilekçe

b) Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (1  asıl- 1 fotokopi).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

c) Mirasçılar tarafından işletmeyi devam ettirecek mirascı lehine noterl huzurunda düzenlenmiş muvafakatname

d) mahkeme Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

e)Üye Bilgi Güncelleme Formu

TİCARETİ TERK

1. Şahıs Terkin Dilekçesi (mal beyanlı)

2.Şahıs Terkin Dilekçesi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

3.  Vergi dairesinden alınan ticareti terk ettiğine dair görüntüleme belgesi ( 1 asıl)

*Şahıs, başka bir odada da kaydının bulunduğunu belirterek kaydının silinmesini talep ederse aşağıdaki dilekçe ile bağlı bulunduğu odadan alacağı sicil kayıt belgesini de Ticaret Sicil Müdürlüğüne verir

Şahıs Terkin Dilekçesi (Ticaret Sicili Müdürlüğüne)

Şahıs Terkin Dilekçesi (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na)

* Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmeli( 1 adet asıl veya aslı gibidir onaylı olmalı) dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?