Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı İle Artırımı

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda arttırılmasına karar verilmesi halinde düzenlenecek evraklar;

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul toplantısı ile ilgili; (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

3. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın en az ¼ nün ödendiğine dair banka bloke mektubu  ve dekont ile aşan kısmın onbinde dördünün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre ödenmesi(Ödeme Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Oda veznesine yapılacaktır.)
4. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren tadil tasarısı (2 asıl)
5. Şirket sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
6. Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurullarda, vekaleten katılım varsa vekaletname asılları ibraz edilmelidir)
7. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket öz varlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve faaliyet belgesi, ya da denetime tabi şirketlerde denetçi raporu (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?