Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

TOBB Akreditasyon Standardı

Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, sağlar.

Birliğimizce oda ve borsalarımız için 2002 yılında başlatılan ilk Akreditasyon Standardı gelişme ve ilerleme ivmesini sürekli devam ettirmiştir. Birliğimizin oda ve borsalar ağını etkin ve verimli kılma istek ve vizyonuna paralel olarak, Akreditasyon Kurulu bir sonraki aşamada üç seviyeli bir Akreditasyon Sistemini uygulamaya geçirmiştir. Üç seviyeli Akreditasyon puanlama sisteminin kurulmasının nedeni, oda ve borsaları sürekli gelişime teşvik etmektir.

Akreditasyon Sistemi, kaliteli hizmetlere yerel erişim imkânı sağlayarak ve iş dünyasında bir model vazifesi görerek ağın büyümesine ve gelişmesine destek olacaktır. Sistem ayrıca, Birliğimizin ülkemizin tamamını kapsamına alarak iş dünyasının gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir oda/borsalar ağı oluşturmaya yönelik uzun vadeli vizyona da katkı sağlayacaktır.

Oda ve borsalarımızı temsil eden ulusal organ olarak misyonumuz; akredite oda ve borsaların bünyelerindeki tüm üyelerin çıkarlarını temsil eden, rekabet edebilirliklerini ve büyümelerini destekleyen en önemli organlar olmaları için onlara liderlik yapmaktır.

Yeni Standart, akredite olmayı hedefleyen tüm oda ve borsaların üyelerine sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”i içeren kapsamlı ve sağlam bir çerçeveye dayanmaktadır.

Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaların kapasite, yeterlilik ve profesyonelliklerini ortaya koymaları ancak Akreditasyon Standardını başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olacaktır.

İlkeler

Akreditasyon aşağıdaki ilkeler üzerine kurulmuş olup, bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesi gerekmektedir:

 • Kalitenin geliştirilmesi için açık bir yol bulunmalıdır.
 • Akreditasyon Standardının profesyonel ve geniş bir iş çevresi tarafından tanınan ve kullanılmakta olan kalite sistemleriyle bağlantılı bir metodolojisi olmalıdır.
 • Kriterler basit, anlaşılır ve oda ve borsaların ana faaliyet konularıyla ilgili olmalıdır.
 • Kriterler mümkün mertebe girdiler bakımından değil, çıktılar bakımından ifade edilmelidir.
 • Akreditasyon Standardı ileriye yönelik olmalı ve oda ve borsaların geleceğe uygun en iyi uygulamayı gerçekleştiren oda ve borsalar olduklarını ortaya koymalıdır.
 • Zaman içinde kriterlerin değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır.
 • Akreditasyon Standardı bürokrasiden uzak, kalitenin ve hizmetin değerinin tam olarak ortaya konduğu bir yapıda olmalıdır.
 • Akreditasyon Standardı oda ve borsaların üyelerine vermeyi amaçladığı hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesinde kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır.
 • Değerlendirmeye mümkün mertebe tarafsız boyutlar dâhil edilmelidir. Ancak, kapsamlı bir değerlendirme sağlamak için Standardın işleyişi ve paydaş grup düşüncelerini de hesaba katarak öznel ve nesnel bir karışımı içeren değerlendirme kullanılmalıdır.
 • Güçlü ve etkili kontrol mekanizmaları sağlanmalı ve denetimler yetkin personelce gerçekleştirilmelidir.
  Seviyeler

Oda/Borsa Akreditasyonu

 • A Seviyesi: 60-65 Puan (mükemmel)
 • B Seviyesi: 50-59 Puan (tam)
 • C Seviyesi: 37-49 Puan (gelişmeye açık)
 • Borsalar (2.5) Uluslararası Ticaret Maddesinden muaftır.
 • Odalar (2.6) Satış Salonları ve Laboratuarlar Maddesinden muaftır.

Akreditasyon Kurulu teşvik etmek istediği uygulamalar için fazladan (denetim puanına ek) puan verebilir. Ancak, fazladan verilen puanlar Akreditasyon statüsü verilmeyen oda ve borsaların bu durumunu değiştirmez. Fazladan verilen puanlar ile toplam puanı 70’i geçen oda ve borsaların seviyesi “A+” olarak nitelendirilir.

Yararları

Akredite Oda/Borsalar aşağıdakilerden yararlanacaklardır:

 • Kalitesi teminat altında olan Oda ve Borsaların bölgesel ve ulusal ağın bir parçası olarak elde edecekleri güç ve profil.
 • Finans fırsatları, bilişim, iletişim ağı kurma ve kişisel gelişim için uluslararası oda/borsalar ağının bir parçası olma.
 • Yapılandırılmış, etkin bir danışmanlık ve iletişim süreci vasıtasıyla üye görüşlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde karar alıcılara ulaştırılacağından emin olma.
 • İş performansını ve verimliliğini artırmak için tüm ağ içindeki oda/borsalarda iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik bir mekanizmanın yer alması.
 • Personelin sürekli mesleki gelişimine yardımcı olacak destek bir yapı.

Bu kazanımların sonucunda üyeler; profesyonel biçimde, yüksek kalitede
hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla çok sıkı bir denetim sürecinden geçirilen bir dizi ana hizmetlere erişim sağlayabileceklerdir.

Akreditasyon Standardı TOBB tarafından oluşturulmuştur ve ona aittir. Akreditasyon Kurulu vasıtasıyla oda ve borsalar tarafından uygulanır. Oda ve borsa şubeleri de Akreditasyon başvurusu yapabilir ve aynı şartlarda akredite olabilirler. Standartta oda ve borsalara yapılan tüm atıflar, oda ve borsa şubelerine de yapılmış sayılır.

Oda ve Borsalara katma değer sağlamak ve işlerini geliştirmek için süreç;

 • Odaların ve borsaların yıllık olarak kendilerini değerlendirmesi esasına dayanmaktadır.
 • Akreditasyon Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından her 3 yılda bir yapılacak denetimle Akreditasyon Kılavuzuna uygunluğunun dışarıdan doğrulanması gerekmektedir.
 • Bir oda/borsanın Akredite olmada zorlanması halinde, akredite olan oda ve borsalarla, TOBB’un personel desteği vasıtasıyla, geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak bir mekanizma kurulmuştur.
 • Bir itiraz süreci içerecek şekilde yapılandırılmıştır.
 • Kriterleri diğer ilgili akreditasyon standartlarıyla birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

1. Standardın Yapısı

Temel Yeterlilikler. Bu bölüm, bir oda ya da borsanın akredite olduğunu ortaya koyabilmesi için sahip olması gereken temel yeterlilikleri ifade etmektedir. Yani, finans dâhil kurumsal yönetişim ve idarede iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri verir.

Temel Hizmetler. Bu bölüm, akredite oda ya da borsanın üyelerine sunması gereken ana hizmetleri belirler. Bölüm ayrıca, iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri içerir. Kriterler üyelere sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi ile oda ve borsaların bunlar üzerinde uyguladıkları kontroller üzerinde odaklanır.

Bu bölümler genel tanıtım, zorunlu gereklilikler ve iyi uygulama örneklerinden oluşur.

2. Süreç ve Uygulama

Akreditasyon Kurulu akreditasyon sürecinden sorumludur. Akreditasyon Standardını hayata geçirmeyi isteyen odalar ve borsalar başvurularını yaptıktan sonra Akreditasyon Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Akredite olan oda veya borsa her yıl Mart ayında hazırlayacağı öz değerlendirme raporunu kullanarak yıllık olarak kendisini değerlendirecektir. Detaylı form TOBB Oda/Borsa Akreditasyon web sayfasında mevcuttur. Değerlendirme ve tasdik amacıyla yıllık Öz Değerlendirme Raporu oda/borsa Yönetim Kurulu’na sunulacaktır.

Akreditasyon Kuruluna sunulmadan önce Öz Değerlendirme Raporu oda/borsa Başkanı tarafından imzalanacaktır. Eylem planı oluşturulmasına yönelik bir ihtiyaç tanımlanması halinde, söz konusu plan, hedeflerinin ilerleyişini takip edecek olan oda/borsanın Yönetim Kurulu tarafından onaylanacaktır.

Özdeğerlendirme Raporu gönderilmemesi ara denetim talebi olarak değerlendirilir. Özdeğerlendirme Raporu yetersiz bulunan oda/borsalar ile şubelerinde de ara denetim yapılır. Ara denetimler her yılın Ekim ve Kasım aylarında yapılır ve oda/borsa ile şubelerinin aldığı son puan bir önceki puanın yerini alır.

Her yıl yapılacak öz değerlendirme ve bu değerlendirmeye göre varsa eylem planları ile her seçim döneminde ve en az 4 yıllık olmak kaydıyla hazırlanan stratejik planlar, TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine gönderilecektir.

3. Denetimler

Denetimler, son akreditasyon tarihinden itibaren 3 yılda bir TOBB’un yetkilendirdiği bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği, geliştirme/denetim ziyaretini ayarlamak için ilgili oda ve borsalar ile irtibat kuracak; oda ve borsalar da ziyaretler sırasında ilgili her türlü kanıt ve belgeye erişim imkânı sağlayacaktır. Oda ve borsaların devamlı olarak performans ve aktivitelere dair güncel ve ilgili kanıtlar içeren bir Akreditasyon Dosyası tutmaları kendileri için faydalı olacaktır. Oda/borsalar tamamladıkları öz değerlendirmeyle birlikte yıllık çalışma planları, stratejik planları ve bütçelerinin birer kopyasını denetçiye sunacaklardır. Genel Sekreter ve diğer kilit personel de ziyaret sırasında denetçiye eşlik edebilir.

Yeni başvuruda bulunan odalar ve borsalar için, Akreditasyon süreci iki aşama içermektedir: Bunlar, “Geliştirme” ve “Denetim” ziyaretleridir. Her iki ziyarette de sorumlu denetçi ilgili oda ya da borsayı ziyaret edecek, Genel Sekreter ve diğer yöneticilerle görüşerek gerekli inceleme ve gözlemlerde bulunacaktır. Ziyaretlerin süresi oda/borsanın büyüklüğüne bağlı olarak en az bir gün olabilecektir.

A. Geliştirme Ziyareti: Bu ziyaret ön değerlendirme niteliğindedir ve amacı bir durum analizi yaparak oda/borsayı gerçek denetime hazırlamaktır. Görevlendirilen denetçi kriterlerde yer alan konulara göre ilgili tüm birimleri gözlemleyerek ve sorumlu personele danışarak oda/borsanın bir profilini çıkartacaktır.

Bu ziyaretler sırasında standardın kriterleri dikkate alınır ve denetçi oda/borsanın söz konusu kriterleri ne derece yerine getirdiğini açıklar ve varsa yapılması gereken faaliyetleri ve mevcut uygunsuzlukları/yetersizlikleri tespit eder. Bu ziyaret ayrıca denetçi ile oda/borsadaki sorumlu personel arasında gayri resmi eğitim ve bilgi alışverişi imkânı da sağlar. Oda/borsada yürürlükte olan ilkeler ve faaliyetleri incelerken, denetçi standarttaki kriterleri ve bunların uygulamasını açıklayacak ve personel tarafından yöneltilecek sorulara cevap verecektir.

Ziyaret sırasında oda/borsalar öz değerlendirme raporlarını nasıl hazırlayacaklarını ve nasıl puanlama yapacaklarını öğreneceklerdir. Ziyaret sonunda, denetçi Denetim Ziyareti öncesinde oda ya da borsa tarafından nelerin yapılması gerektiğini açıklayan bir rapor hazırlayacak ve bu raporu oda/borsaya sunacaktır.

B. Denetim Ziyareti: Bu denetim oda/borsanın akreditasyon standartlarında yer alan kriterleri ne derecede yerine getirdiğinin belirlenmesini amaçlayan resmi bir değerlendirmedir. Denetçi daha önceden tanımlanan eksik alanlardaki gelişmeleri değerlendirecek, aynı zamanda iyi uygulamaları da tespit edecektir. Denetim ziyaretinin en önemli boyutlarından biri de denetçinin akreditasyon kriterlerine uygunluk bakımından bir puanlama yapacak olmasıdır.

Bu ziyaret sırasında, standardın her unsuru için tanımlanmış olan kanıtlar, ilgili bölümlerden denetçi tarafından talep edilir ve incelenir. Kanıtlar puanlama tablosuna göre derecelendirilir ve tabloda oda/borsanın puan yerine yazılır. Bu ziyaret sonunda aşağıdaki hususları içeren bir Değerlendirme Raporu hazırlanarak oda/borsaya ibraz edilecektir. Bu raporda;

 • Denetçinin kriterler için verdiği puanlar,
 • Geliştirmeye açık olan alanlarla ilgili tavsiyeler ve
 • Oda/borsa ile ilgili her türlü bilgi yer alacaktır.

Denetçi hazırlamış olduğu raporun oda/borsa tarafından kabulün teyidini almayı amaçlayacaktır. Rapor daha sonra TOBB Akreditasyon Kuruluna sunulacaktır.

Akreditasyon Kurulu denetim raporlarını gözden geçirir ve söz konusu oda/borsanın akredite edilip edilmeyeceğine ya da kısa bir süreliğine akredite edilip edilemeyeceğine karar verir.

Normal şartlarda Akreditasyon Kurulu üç yıllık Akreditasyon dönemini kabul eder ancak bu süreyi kısaltma hakkına sahiptir.

Bu süre zarfında oda ya da borsanın “TOBB Oda/Borsa Akreditasyon” gerekliliklerini tam olarak yerine getirememesi, ancak kısa bir süre zarfında söz konusu eksikliklerini gidereceğini bildirir makul bir eylem planı sunması halinde, Akreditasyon Kurulu oda ya da borsanın mevcut statüsünü bir defalığına en fazla 6-12 aya kadar uzatabilir. Söz konusu dönemde oda ya da borsa, eksik kalan gerekliliklere uygunluk sağladığını gösterir ispatlayıcı dokümanları, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliğine ibraz edecek ya da düzeltici tedbirlerin uygulandığının teyidi için yeniden denetime tabi tutulacaktır.

TOBB’un herhangi bir nedenle oda/borsanın Akreditasyon Standardını yerine getirmediğine inanması halinde, ilgili oda/borsaya durum tespiti için yeni bir denetim yapılacaktır. Bu denetim sonuçları akredite statüsünün verilip verilmemesine karar verecek olan Akreditasyon Kuruluna rapor edilecektir.

Oda/borsaya Akredite statüsü verildikten sonra, her üç yılda bir TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından onaylanan denetçi tarafından belge yenileme denetimine tabi tutulması gerekmektedir.

Belge yenileme denetimi sürecinde Oda/borsanın performansının kendi öz değerlendirmesiyle bağdaşıp bağdaşmadığı incelenir ve aşağıda belirtildiği biçimde resmi puanlar verilir:

BEŞ Sürekli üstün performans göstererek, açık bir biçimde tüm kriter gerekliliklerinin ötesine geçer ve iyi uygulamalar konusunda model olur.

DÖRT Çoğu alanda kriterlerin öngördüğü gerekliliklerin ötesine geçer ve mükemmel bir performans sergiler.

ÜÇ Tüm kriterlerin asgari gerekliliklerini yerine getirmekte ve makul bir seviyede işlemektedir, gelişmeye yönelik bazı fırsatları bulunmaktadır.

İKİ Bazı alanlarda gerekliliklerin gerisinde kalmakta ve beklentilerin altında bir performans göstermektedir, gelişmeye yönelik açık fırsatlar yer almaktadır. İKİ puanın verildiği hallerde detaylı eylem planlarının sunulması gerekmektedir.

BİR Kriterlerin gerekliliklerini karşılayamamaktadır ve kabul edilemez düzeyde çalışmaktadır.

Kriterlerden her hangi birinden bir (1) puan alan oda/borsaya akreditasyon statüsü verilmeyecektir. Aynı durum oda/borsanın ikiden fazla kriterden iki (2) puan alması halinde de geçerlidir.

Akreditasyon başvurusu kabul edilen her oda/borsa ve şubeleri, bu durumun kendisine bildirildiği tarihinden itbaren 1 ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında Akreditasyon İzleme Komitesi kurar. Bu şart Akreditasyon statüsü verilen oda/borsalar için de geçerlidir. Komitenin görevleri, oda/borsa/şubelerin en az 4 yıl süreli Stratejik Planını hazırlamak, hazırlanan Stratejik Planın hedeflerini yıllık İş Planları ile izlemek, sonuçlarını yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek, tüm bu çalışmaları oda/borsa/şube Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır. Komitede ayrıca, oda/borsa/şube Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendirileceği bir üye, Meclis’in kendi üyeleri arasından görevlendireceği, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir üye, Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu yer alır. Komitenin raportörü Genel Sekreter, onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur. Komite her 3 ayda bir olağan olarak toplandığı gibi, Başkan’ın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir. En az 3 üye ile toplanan komitede kararlar da en az 3 üye ile alınır. Alınan kararlar, Karar Defteri’ne katılanların imzaları ile kaydedilir. Karar Defteri geliştirme ziyaretlerinde ve denetimlerde ibraz edilir.

4.Akreditasyon Kurulu

Akreditasyon Kurulu Standardın uygulanmasından sorumludur. Kurul; TOBB Başkanı tarafından atanan Kurul Başkanı, 5 Oda/Borsa Meclis Üyesi, 5 Oda/Borsa Genel Sekreteri ile TOBB Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanı olmak üzere toplam 12 üyeden oluşur.TOBB Başkanı ayrıca Akreditasyon Kurulu Sekreterini de belirler. Kurulun görev ve sorumlulukları Standartta açıklanmaktadır.

Akreditasyon Kurulu Üyeleri iki yıllığına göreve getirilir ve toplamda en fazla sekiz yıl görev yapmak kaydıyla ikişer yıllığına yeniden atanabilirler. Akreditasyon Başkanı ve Kurul Sekreterinin hizmet süresi TOBB Başkanı tarafından belirlenir.

Kurul Toplantıları en az yedi üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Akreditasyon Kurulu iki ayda bir toplanır. Ancak, Akreditasyon Kurul Başkanı’nın en az bir hafta önceden yapacağı yazılı çağrıyla her zaman toplanabilir.

Bir takvim yılında yapılan Kurul Toplantılarının yarısına veya üst üste üç toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Birlik Başkanı tarafından yeniden atama yapılır.
Genel amacı çerçevesinde Akreditasyon Kurulu bağımsız biçimde:

 • a) Öz değerlendirme ve denetim raporlarını inceleyerek Akreditasyon ve yenileme başvurularını değerlendirir (Akreditasyon Kurulu Üyesi kendi oda/borsasının başvurusunu değerlendirmeyecek ve kendisinden söz konusu oda/borsanın müzakere edilmesi sırasında odadan ayrılması istenecektir)
 • b) Düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak ve akreditasyon süreçlerinde oda/borsalara uzman desteği sağlar.
 • c) Uygun olması halinde akredite oda/borsalardan personel çekerek geliştirme desteğinin tanımlanması, kolaylaştırılması ve izlenmesi aşamalarında yardımcı olur.
 • d) Akredite oda/borsa statüsü verir, yeniler ya da iptal eder.
 • e) Denetçilerin çalışmalarını izler ve denetler (Denetçileri TOBB atar).

5.Karar Süreci

Akreditasyon Kurulu denetçinin raporunu inceledikten sonra;

 • a)Oda/borsanın akreditasyonunu tanıyıp tanımama,
 • b)Akreditasyon Kurulu tarafından belirtilecek bir süre içinde bazı koşulların yerine getirilmesi şartına bağlı olarak oda/borsaya süreli akreditasyon tanıma,
 • c)Akreditasyonun verilmemesi konusunda bir karar aldığı takdirde TOBB Yönetim Kuruluna bildirme,
  kararlarını alır.
 • d)Bir oda/borsa aynı maddeden en fazla 2 kez denetlenebilir. 2. denetleme sonucunda başarısız olursa belgesi iptal edilir.

Oda ya da borsanın Akreditasyon Standardının bir bölümünü gereği gibi yerine getirememesi ya da denetçinin destek tavsiyesinde bulunması halinde, oda/borsa Akredite olan oda ya da borsalardan personel kaynağı çekmesi yönünde teşvik edilecek ve bu hususta TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği koordinasyonu sağlayacaktır.

6. İtiraz Süreci

Oda ya da borsaya Akreditasyon verilmemesi, akreditasyona başvuru ve yeterlilik hususunda anlaşmazlıkların doğması halinde, oda/borsa kararın çıkmasından itibaren bir ay zarfında yazılı olarak TOBB Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. TOBB Başkanı, Akreditasyon Kurulu üyesi olmayan TOBB Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği üç üyeyi Temyiz Komitesine atayacaktır. Akreditasyon Kurulu Sekreteri, Temyiz Komitesi Sekreteri olacaktır.
Temyiz Komitesi öz değerlendirme raporlarını gözden geçirecek, kişisel bir duruşma düzenleyecek, Denetçi raporunu ve Akreditasyon Kurulu görüşme ve kararına dair tutanakları inceleyecektir. Komite oda ya da borsadan, denetçiden, Akreditasyon Kurulu’ndan ve uygun göreceği diğer gerçek ve tüzel kişilerden kanıtlar toplayacaktır. Sonucu TOBB Başkanına rapor edecektir. TOBB Başkanı Temyiz Komitesinin tavsiyesine göre konuyla ilgili karar verecek ve bu karar nihai olacaktır.

Bir karar alınıncaya kadar hiçbir şekilde konu kamuoyuna duyurulmayacaktır. Karar çıktığı zaman da kamuoyuna bildirilmesi mecburi değildir.

7. Bilgi ve Danışmanlık

Akreditasyon Standardının herhangi bir unsuruna ilişkin her türlü bilgi ve danışmanlık talebi TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği tarafından karşılanacaktır.

8. Gelişim Süreci

Akreditasyon sürecinde oda/borsanın kendi kaynaklarından sağlayamayacağı ihtiyaçlarının ortaya çıkması halinde, Akredite odalar/borsalar ile Akreditasyon Denetçileri, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliğinin önderliğinde ve koordinasyonu altında destek verebilirler.

Düzeltici faaliyetin Akreditasyon Standardına uygun bir sonuç sağlamaması halinde, ilgili oda/borsa akreditasyonun faydalarından yararlanamayacaktır.

Akreditasyonu yenilenmeyen oda/borsa, matbu formlarından ve web sitesinden Akredite bir oda/borsa olduğuna dair her türlü ibareyi kaldırır. Ayrıca, Akreditasyon Sertifikası ve Plaketini karar tarihinden itibaren 15 gün içinde Akreditasyon Kurul Sekreterliğine iade eder.

1. Temel Yeterlilikler

1.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı

Temel Gereklilikler

Yönetim Kurulu oda/ borsanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini taahhüt etmelidir. Oda/borsanın, Yönetim Kurulu, Meclis, Komiteler, Komisyonlar, Üyeler, Personel ve Paydaşlar tarafından benimsenen açık stratejik hedefleri, vizyon ve misyonu bulunmalıdır.

Organizasyon yapısı açık biçimde tanımlanmalı ve Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personel kendi görev sorumluluklarını açıkça bilmelidir.

Oda/borsa şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adamış olmalıdır.

Akredite bir oda/borsa;

 • a) Vizyon ve açıkça tanımlanmış Misyon beyanının hazırlandığını,
 • b) 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğun sağlandığını,
 • c) Yönetim Kurulunun stratejik hedefleri belirlediğini, yatırım politikasına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini İdari kadroya devrettiğini,
 • d) Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet raporları ve plan ve bütçe tahmin raporları gibi Kurula rapor verme yükümlülüğünü idari kadroya vererek, ölçüm ve faaliyetlerini kontrol ederek, faaliyetlerinden sorumlu tutarak politikaları ve hedeflerin başarılma durumlarını takip ettiğini,
 • e) Yönetim Kurulu’nun Genel Sekreteri istihdam etmekten ve performans yönetiminden sorumlu olduğunu,
 • f) Stratejik hedeflerine ulaşması için yeterli yönetim kontrolleri olduğunu,
 • g) Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısına sahip olduğunu,
 • h) Olağan Kurul toplantılarının yapıldığını ve toplantı tutanaklarının bir dosyada tutulduğunu,
 • i) Tüm Kurul Üyeleri için oryantasyon sürecinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte İspat Örnekleri aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Misyon ve Vizyon Beyanları
 • Organizasyon şeması
 • Görev tanımı
 • Oryantasyon Programı (YK, Meclis, Meslek Komitesi üyeleri için hazırlanan)
 • Gelişim Programı (Toplantı, eğitim vb.)
 • Kurul toplantılarının tutanakları
 • Yöneticilerin El Kitabı (YK, Meclis, Meslek Komitesi üyeleri için hazırlanan iş yönergeleri)
 • Kalite Politikası
 • Oda/borsaya hizmet eden Komitelere ilişkin bilgiler
 • Meclis, Yönetim Kurulu ve Komite oryantasyon materyalleri
 • Yapılan Komite toplantısına ait tutanaklar

1.2. Mali Yönetim

Temel Gereklilikler

Oda/ borsa kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermeli, yüksek mali planlama ve performans standartları sergileyebilmelidir. Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmelidir. Oda/ borsa tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve oda/borsalarla ilgili tüm kanunlara uymalıdır. Oda/borsa Meclisinin onayladığı bir bütçeyle faaliyet göstermelidir.

Akredite bir oda/borsa;

 • a)Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu,
 • b)Oda/borsaların Yönetim Kurulları ve Meclisleri tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık işletme bütçesinin bulunduğunu,
 • c)Mali beyanların ve yönetim hesaplarının tutulduğunu,
 • d)Meclis ve Yönetim Kurulu’nun en az ayda bir tüm mali beyanları gözden geçirdiğini,
 • e)Yönetim Kurulunca onaylanan mali strateji gereklerini karşılayan Mali Politikalara ve Kontrollere uyduğunu,
 • f)Şeffaf mali planlama ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterdiğini,
 • g)Menkul kıymetlerin korunması ve idari etkinliğin artırılması için yeterli kontrolleri gerçekleştirdiğini,
 • h) Gerektiği hallerde Yönetim Kurulu, Finans ve Denetim alt grupları ya da ilgili komiteler kurulduğunu, düzenli olarak toplanmalarının sağlanabildiğini ve söz konusu grup ya da komiteler doğrudan Yönetim Organlarına raporlama yapabileceğini ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte Kanıtlayıcı Örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın Denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Oda/borsanın cari yıla ait detaylı bütçesi
 • Geçen yıla ait mali rapor
 • Cari yıla ait nakit akış tahmini
 • Oda/borsanın mali politikası (Harcama yetkilileri, fon yönetimi, bütçe talimatı, risk yönetimi vb kayıtlar)
 • Üst düzey mali idarecilerin görev tanımı/görev şartnameleri
 • Aylık finans raporları ve yönetim hesapları

1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel Gereklilikler

Oda/borsa işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermelidir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.
Oda/borsa verimlilik kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari kadroları sürekli olarak motive etmelidir.

Akredite bir Oda/borsa;

Çalışanlarının refahına ve mesleki gelişmelerine kendilerini adamışlardır. Bu, şu hususları içerecektir:

 • a)Uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun politikaları bulunmaktadır.
 • b)Profesyonel, kalifiye ve yetenekli kişiler istihdam edilmiştir.
 • c)Personel görüşlerinin farkındadır ve gerekmesi halinde harekete geçmektedir.
 • d)Personelle etkin ve düzenli bir iletişim bulunmaktadır.
 • e)Personelin görevini etkin biçimde yapılabilmesini temin etmek amacıyla uygun ve güncel eğitim ve gelişim imkânlarına sahiptir.
 • f)Hedefler ve amaçlar çalışma planıyla açıkça bağlantılıdır.
 • g)Üyelere hizmet verme üzerinde olumlu etki yapması için eğitim ve gelişim faaliyetleri değerlendirilmektedir.
 • h)Kendi performanslarını benzer oda/borsalarla kıyaslayarak çalışanlarını değerlendirmekte ve gerekmesi halinde uygun biçimde tedbirler almaktadır.
 • i)Etkin bir performans ölçüm ve geliştirme sunan Performans Yönetim Sistemi bulunmaktadır.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Üst düzey İdari pozisyonlarına ait görev tanımları
 • İşe alma prosedürü (Personel İç Yönergesi vb.)
 • Personel memnuniyet anketi örnekleri
 • Personel oryantasyon prosesi
 • Çalışan El Kitabı
 • Personel anketleri örneği
 • Performans değerlendirme çıktıları (ücret, ödül, gezi, vb)

1.4. İş Planlaması ve Yönetimi

Temel Gereklilikler

Oda/borsa Yönetim Kurulu’nun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan Yıllık Çalışma Planını onaylayan etkin planlama prosesi bulunmalıdır.

Akredite bir Oda/borsa şunları ortaya koyabilecektir:

 • a)Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı yıllık çalışma planını,
 • b)Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını,
 • c)Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmekte olduğunu,
 • d)Stratejik öncelikler geliştirmek ve uygulamak için uygun kaynaklarının olduğunu,
 • e)Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak personel geri bildirimlerinin alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimlerin takip edildiğini,
 • f)İş hedeflerine ulaşmak için hizmetlerin kapsam, derinlik ve yönetimine karar verilmesine yönelik açık stratejilerinin varlığını,
 • g)Üyelere yıllık rapor sunulduğunu ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • En son yapılan Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi.
 • En az dört yıllık stratejik plan ve bu plandan üretilmiş yıllık iş planı
 • En son yayınlanan yıllık faaliyet raporu
 • Planlama süreçleri
 • Planlama sürecine ISO 9001 ve/veya EFQM girdisi
 • İç/dış paydaş analizlerinin yapılmış olması
 • Tüm personelin yıllık planlama toplantılarına aktif katılımı
 • İlerleme ve iş planı hedeflerine dair personele verilen tüm brifingler

1.5. Haberleşme ve Yayınlar

Temel Gereklilikler

Oda/ borsa amacı ve statüsüne uygun açık iletişim prosedürleri ve planları kullanmalıdır. İş toplumunda tanımlı hedefleri var olmalı ve söz konusu kesimlerle iletişim kurmak için haberleşme planları mevcut olmalıdır.

Akredite bir oda/borsa;

 • a)Oda/borsa iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi ve uygulama planını,
 • b)Kendisinin, politikalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyanın kapsamlı biçimde kullanıldığını,
 • c)Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde olduğunu,
 • d)Yerel medya ve basın için yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluşturduğunu,
 • e)Oda/Borsa, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, personel ve üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra üyelerine yararlı bilgiler sunan, düzenli olarak güncellenen, yabancı dil destekli bir web sitesi bulunduğunu,
 • f)Bu konuda yetenekli ve eğitimli personel istihdam ettiğini ya da uygun harici hizmet sağlayıcılar kullandığını,
  g)Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliliğini değerlendirildiğini,
 • h)Tercih ettikleri iletişim yöntemi konusunda üyelerine danıştığını ortaya koyabilmelidir.

 

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • İletişim stratejisi, planları ve prosedürleri
 • İletişim faaliyetlerinin tamamına yönelik kullanım ve geri bildirim raporları ve istatistikler
 • Aşağıdakilere ait örnekler (varsa):
  a) Yıllık Rapor
  b) Periyodik Yayınlar
  c) Üyelere Yönelik Bültenler
  d) Sektöre Yönelik Bültenler
  e) Online Bülten
  f) Basın Açıklamaları/ Kupür dosyası
  g) TOBB Ağ Üyeliği
  h) Web sitesi (yabancı dil destekli)

1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Temel Gereklilikler

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, Oda/ borsa üyeleriyle etkin iletişim kurmak, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olmalıdır.

Akredite bir Oda/borsa;

 • a)Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dâhil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, İletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğunu,
 • b)Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama fonksiyonuna sahip güncel “Üye Yönetim Sistemi”nin var olduğunu,
 • c)İnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahip olduğunu,
 • d)Risk değerlendirmeyi de içeren Bilgi ve İletişim Teknolojileri planı, yedekleme ve acil durum planı mevcut olduğunu,
 • e)Yerinde güncelleme ve gözden geçirme mekanizmalarıyla birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri politikaları, prosedürleri ve protokolleri mevcut olduğunu,
 • f)Bu konuda yetkin ve eğitimli personelinin olduğunu, ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Amaca uygun donanım ve yazılım
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi Planları, Politikaları ve Prosedürleri (bakım yenileme planları, program kullanım yeterlilikleri ve sorumlulukları)
 • Üye Yönetim Sistemi
 • Fonksiyonel web sitesi
 • Yedekleme ve acil durum planı ve tatbikat çıktıları
 • Risk Değerlendirme

1.7. Üye İlişkileri

Temel Gereklilikler

Oda/ borsa üyeyle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olmalıdır. Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamalıdır.

Oda/ borsanın üyesiyle ilişkileri her düzeyde gizli mahiyette olmalıdır.

Memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizması bulunmalıdır.

Akredite bir Oda/ Borsa:

 • a)Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurduğunu,
 • b)İlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımladığını,
 • c)Üyelerin oda/borsayla irtibat kurmak suretiyle kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri yelpazesine tam erişim sağlayabildiğini,
 • d)Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerin belirlendiğini,
 • e)Üye ihtiyaçlarının düzenli ve sürekli olarak gözden geçirildiğini,
 • f)Üye bilgilerinin planlı bir şekilde gözden geçirilerek güncelliğinin sağlandığını,
 • g)Uygulanabildiğinde üyelere herhangi bir hizmet verilmesinin ardından takip yaptığını,
 • h)Üye şikâyetlerinin her zaman takip edildiğini ve uygun biçimde çözüme kavuşturulduğunu,
 • i)Sürekli ilerleme sayesinde oda/borsanın deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirdiğini ortaya koyabilme yeteneğinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.

 

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Üye ve iş ihtiyaçlarıyla bağdaştırılan personel eğitim programı
 • Üye ilişkileri ile ilgili stratejik ve yıllık iş planları olmalıdır
 • Şikâyet politika ve prosedürleri
 • Üye memnuniyet ve hizmet kullanım seviyelerini gözden geçirme ve izleme mekanizması
 • Üye referansları ve başarı hikâyeleri

1.8. Kalite Yönetimi

Temel Gereklilikler

Oda/ borsa sürekli ilerleme sürecine kendini adamalı ve etkin bir kalite yönetimi sayesinde kaliteyi üyelerin yararına olacak biçimde oda/borsanın kalbine yerleştirmelidir.

Oda/borsa süreçlerini geliştirmek ve izlemek için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanmalıdır. Bu şunlar olabilir:

 • ISO 9001: 2008
 • EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Derneği) Mükemmellik Modeli

Akredite bir Oda/borsa ;

 • a)Hizmet sunumunu destekleyici öncelikleri tanımlayabildiğini,
 • b)Kaliteyi destekleyici yönetim yapısını,
 • c)İş performans ve etki değerlendirmesi yaptığını,
 • d)Performans sonuçlarından elde edilen bilgileri oda/borsa performansını geliştirmek için kullandığını
  ortaya koyabilmelidir.

Oda/ Borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Proseslerin yönetimine yönelik politika ve prosedürler
 • Yapılan en son iç/dış kalite denetimi
 • Oda/borsanın proses kayıtları
 • Hedefler ve iyileştirme faaliyetleri
 • Yönetim Kurulu ve personelin kalite sürecine katılımı
 • Kalite Çemberleri (ihtiyaç olduğu hallerde)
 • Diğer oda/borsalarla kıyaslama

2. Temel Hizmetler

2.1. İletişim Ağı

Temel Gereklilik:

Oda/borsa geniş ve iş kolunu temsil eden bir kesime hitap ettiğini ve hitap ettiği kesimin oda/borsanın faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmelidir.

Oda/ borsa, üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim sağlayabilmelidir.
Oda/borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri sağlayabilmelidir.

Akredite bir Oda/ Borsa;

 • a)İletişim ağı hizmetlerinden faydalanmayla ilgili bilgileri analiz edebildiğini,
 • b)Uluslararası ticaret, kaynak tedariki, ortak girişim ve politika oluşturma gibi üyelerin ihtiyaçlarını yansıtan ve tanımlı ihtiyaçları karşılama bakımından etkinlik değerlendirmesi yapılan faaliyetleri desteklemeye yönelik iletişim ağı faaliyetleri yıllık programını,
 • c)Tüm oda/borsa faaliyetleri düşünülerek üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tatmin seviyelerini tanımlayan düzenli üye anketini,
 • d)İş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetler portföyünü,
 • e)İyi uygulamaları bölgesel ve ulusal oda/borsa iletişim ağı gruplarında paylaştığını ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Üyelik hacimlerine dair detaylar veren veritabanı ya da Üye yönetim sistemi
 • Üyelerle ilgili Yönetim Kuruluna sunulan raporlar (Üye girişi, çıkışı, değişimi)
 • Üye anketleri ve anket sonucundaki gelişimsel değişikler
 • Faaliyet Takvimi
 • Katılımcıların istatistikî analizi (Fuar, eğitim vb.)
 • Düzenlenen faaliyetlere verilen tepkilerin değerlendirilmesi ve sonucunda meydana gelen gelişimsel değişikler
 • Web sitesi
 • Dönemsel Faaliyet Planları (Üç, altı veya oniki aylık)

2.2. Politika ve Temsil

Temel Gereklilikler

Oda/borsa, üyeleri için önemli olan konuları tanımlamalı ve bunları etkin biçimde yerel, bölgesel ve ulusal karar alıcıların dikkatine sunmalıdır.

İş toplumunun temsil organı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler vasıtasıyla oda/borsa ağının meslek ve oda/borsa düzeyinde gelişimine katkı sağlamalıdır.

Oda/borsa, üyelerinin ekonomi ve iş konularıyla ilgili görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif biçimde çalışmalıdır. Oda/borsa temsil ve lobi faaliyetlerinin etkinliliğini ölçmelidir.

Akredite bir Oda/ Borsa;

 • a)Üyelerinin öncelikli konularını düzenli olarak tanımlamaya ve bunları karar alıcılara ve paydaşlara iletmeye yönelik bir prosesi olduğunu,
 • b)Politika konularını koordine etmek için atanmış ve yeterli deneyime sahip personeli olduğunu,
 • c)Ortak çözüm gruplarına katılımı teşvik ederek üyelerin ilgili ve uzmanlık alanlarını tanımlamaya yönelik bir prosesi olduğunu,
 • d)En yüksek geri bildirimi almayı amaçlayan sektörel ilgi grupları, forumlar ve anketler yaptığını; üyeleri ile birlikte TOBB’un ulusal/bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif katılımını,
 • e)Ulusal profil ve medya faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik çalışmaları için TOBB’dan gelen taleplere anında cevap verebildiğini,
 • f)Üyelere kilit karar alıcılar ve etki sahipleriyle yüz yüze görüşme ve tanımlı öncelikli konuları müzakere etme fırsatı verdiğini,
 • g)Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organı olduğunu,
 • h)Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kilit karar alıcılar ve paydaşlar için tanımlanmış ve uygun iletişim/etkileme stratejisi geliştirdiğini,
 • i)Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikacılar ve üst düzey memurlar ve yetkililerle doğrudan ilişkiler ve düzenli iletişimi olduğunu,
 • j)Üyeler adına konuların takibini yaptığını,
 • k)Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde üyelerin görüş ve isteklerini medyada temsil ettiğini,
 • l)Politika kararlarını bildirmek ve lobicilik ve temsil faaliyetini güçlendirmek için araştırma yaptığını ve delil topladığını,
 • m)Üyelerin seslerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik bölgesel ve ulusal yapılar oluşturmak üzere diğer oda ve borsalarla işbirliği içinde olduğunu ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Görüş oluşturma proseslerinin detayları
 • Paydaş ve karar alıcıların tanımlanması bunlarla etkileşim içinde bulunulması
 • TOBB’un yerel ve bölgesel faaliyetlerine katılım
 • Üyeler adına yapılan lobicilik çalışmalarına örnekler
 • Gazete kupürü örnekleri ve yazılı ve görsel medyada görünme hacimleri
 • Ortak çözüm grupları, politika forumları ve meslek komitelerine dair detaylar
 • Araştırma programı ve sonuçları
 • Haberleşme stratejisi
 • Politikacı ve yetkililerle yapılan iletişim ve ilişkilere dair kanıtlar
 • Diğer oda/borsalarla ve katma değer sağlayan diğer organlarla ortak lobi çalışmaları yapma fırsatlarının araştırılması
 • Uluslararası kurumlarla olan iş ilişkilerinin güçlendirilmesi
 • Politika ve temsil faaliyetlerine üyelerin katılımını izlemeye yönelik yöntemler
 • Lobi faaliyetlerinin başarı ve etkilerini ölçmeye ve gözden geçirmeye yönelik bir değerlendirme sistemi
 • Üyelerin görüşlerini almak ve üyelerle ve karar alıcılarla politika konularında iletişim kurmak üzere web tabanlı teknolojilerin kullanımı

2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek

Temel Gereklilikler

Oda/borsa, geniş bir yelpazede bilgi tanımlama, değerlendirme, analiz ve yayma konularında yetkin danışmanların desteklediği bilgi servisleri sunmalıdır. İş dünyasına faaliyet koluyla ilgili problem çözme araçları sunan daha üst düzey bilgi kaynaklarına erişim sağlamalıdır.Üyelerine ve daha geniş iş kesimlerine bilgi desteği ve çözümleri konusunda liderlik edebilecek yüksek kaliteli üye odaklı bilgi servisleri sağlamalıdır.

Akredite bir Oda/ Borsa;

 • a)Üyelerin ihtiyaçlarının tanımlandığını ve çeşitli faaliyetlerle desteklendiğini,
 • b)Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim sağlandığını,
 • c)Yerel ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduğunu,
 • d)Nitelikli bilgi ve iş destek çözümleri sunmayı destekleyen Bilgi ve İletişim Teknolojileri altyapısının olduğunu,
 • e)Bilgi destek ağının sunduğu hizmetlerdeki değişiklerden ilgili personeli haberdar ettiğini,

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Ekonomik istatistikler
 • Elektronik ortamda veya basılı bilgi sayfalarının kopyaları
 • Bilgi ve danışmanlık hizmetinin etkinliğini ölçen müşteri memnuniyet anketi ve değerlendirme sonuçları
 • Bilişim ve bilgi destek personelinin görev tanımları
 • Faaliyet etkinlik raporları

2.4. İş Geliştirme ve Eğitim

Temel Gereklilik:

Oda/borsa yerel ihtiyaçlara cevap verecek bir dizi İş Geliştirme programlarına erişim sağlamalıdır. Bu ortaklarla yapılan bir ortak girişim ya da sadece oda/borsa tarafından yönetilen bir faaliyet olabilir ve doğrudan veya üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sunulabilir.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın oda/borsa içerik ve kaliteyi kontrol edebilmeli, eğitim ve gelişmenin ihtiyaca uygun ve en yüksek standartta olmasını sağlayacak yönetim kararları alabilmelidir.

Akredite bir Oda/ Borsa;

 • a)İş geliştirme eğitimi ve geliştirme ihtiyaç ve talebini öğrenmek için daha geniş iş çevrelerinde ve üyeler arasında düzenli anketler yaptığını,
 • b)Hizmet sunumundaki boşlukların dolayısıyla da fırsatların tanımlanabilmesi için piyasa analizleri olduğunu,
 • c)İş planı hedeflerini karşılayacak şekilde kapsamlı faaliyet planını,
 • d)İş geliştirme amaçlı verilen eğitimlerin etkinlik analizleri yapılarak sonuçlarının değerlendirildiğini,
 • e)Temsilcilerin ve katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve konuya uygun kaliteli bir öğrenme ortamı olduğunu,
 • f)Eğitim ve geliştirme hizmetleri proseslerini ve tanımlı etkin biçimde yönetilmesini sağlamak için yeterli yönetim kaynağı bulunduğunu, ortaya koyabilmelidir.

Oda/borsanın başvurusunu destekleyici nitelikte kanıtlayıcı örnekler aşağıdakileri içerebilir. Oda/borsanın denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Anket sonuç raporları
 • Piyasa analizi sonuçları
 • Eğitim Değerlendirme anket sonuçları
 • Eğitim imkânları
 • Faaliyet Programı
 • Personel / Hizmet sağlayıcı geliştirme planları

2.5. Uluslararası Ticaret

Borsalar bu maddeden muaftır, sadece odalar için geçerlidir.

Temel Gereklilik:

Oda uluslararası ticaret faaliyeti geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş bir program yelpazesine erişim sağlayabilmelidir.

Akredite bir Oda;

 • a)Ulusal, bölgesel ve uluslararası Ticaret faaliyetlerine aktif katılım ve küresel ticaret hakkında geniş bilgiyi,
 • b)Üyelerinin uluslararası ticaret gerekliliklerini iyi biçimde tanımlayan ve istikrarlı biçimde bunlara cevap veren prosesleri,
 • c)Yerel, bölgesel ve ulusal ihracat teşvikleri konusunda geniş bilgiyi,
 • d)Yerel ihracatçıları ve ihracat potansiyeli bulunanları tanıdığını,
 • e)Uluslararası piyasalar ve odalar ile bağlantıları,
 • f)Yeni piyasa potansiyellerinin değerlendirildiğini, ihracat olanaklarının teşhis edildiğini, ihracat planları ve piyasaya giriş stratejilerinin oluşturulduğunu,
 • g)Ticaret ve yatırım imkânlarını tanımlayabildiğini ve tavsiye edebildiğini,
 • h)Piyasaya özel ticaret bilgileriyle destek verdiğini,
 • i)Yerel iş âlemine doküman ve sertifikasyon hizmeti sunma yetkisini,
 • j)Nitelikli uluslararası piyasa araştırma raporları sunduğunu,
 • k)Dış Ticaret geliştirme aktiviteleri programına katılımını,
 • l)Sektörler, ülkeler, ekonomiler hakkında uzman bilgisini,
 • m)Uzmanların ve kurumların sunduğu geniş programlara katılımını,.
 • n)Üyelerin ihracat potansiyellerini analiz etmede ve yeni piyasaların gelişmesinde yardımcı olmada yetkin deneyimli ve kalifiye uluslararası ticaret ekibinin olduğunu ortaya koyabilmelidir.

Odanın başvurusunu destekleyici nitelikte Kanıtlayıcı Örnekler aşağıdaki içerebilir. Odanın, denetçinin dikkatine sunmak istediği başka kanıtlayıcı biçimler de olabilir.

 • Anket raporları
 • Piyasa analizi
 • Değerlendirme kayıtları
 • Ortaklık / Hizmet Seviyesi Anlaşmaları
 • Faaliyet Programı
 • Dış Pazar ziyaretleri ve faaliyet raporları
 • İhracatla ilgili eğitim programları ilgili kapsamlı bir program sunulması
 • Üyelere Türkiye’de ve yurtdışında potansiyel işbirliği yapabilecek ortaklarının tanıtımı
 • Tercüme Hizmeti
Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?