Çağrı Merkezi
+90 370 424 16 30
+90 370 412 29 01
E-Posta
tso@karabuktso.org.tr

Tarihçe

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, 1954 Yılında kurulmuştur. Kuruluşumuz, 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğine sahip bir meslek kuruluşudur. Odamızın, adı geçen Kanunun 12. maddesinde sayılan görevleri yerine getirmektedir. Kuruluşumuzun faaliyet alanı içinde; Merkez İlçenin yanı sıra Eskipazar, Yenice, Ovacık ilçeleri bulunmaktadır. Odamıza kayıtlı ve faal üyelerimizin sayısı 2300 dolayındadır. Bu üyelerin, faaliyette bulundukları alanlara göre ve uluslararası NACE kodlama sistemi esas alınarak sınıflandırıldıkları 10 meslek grubunun her birinin sahip olduğu üye sayısı ile orantılı olarak oluşturulan 10 Meslek Komitesi, bu Komitelerden yine üye sayıları ile orantılı olarak seçilen üyelerden oluşan 24 Kişilik Oda Meclisi, Oda Meclisinin kendi bünyesinden seçtiği 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile Odaya kayıtlı üyeler arasından seçilen 6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu, Kuruluşumuzun 5174 Sayılı Kanun’da sayılan yasal organları durumundadır. 1954 yılında faaliyetine başlayan Kuruluşumuzun Meclis Başkanlığı görevi Adnan ÇEBİ, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Fatih ÇAPRAZ ve Genel Sekreterlik görevi Cem BİÇEN tarafından sürdürülmektedir.

Kuruluşumuzun idari hizmetleri, her biri kendi konusunda uzman 11 personelimiz ile yürütülmektedir. 1-Meslek Komiteleri 2-Meclis 3-Yönetim Kurulu 4-Disiplin Kurulu Odamızın Meslek Komitesi üye sayısı 58, Meclis Üye sayısı 24, Yönetim Kurulu Üye sayısı 7, Disiplin Kurulu Üye sayısı 6’dır.

Oda Organları Ve Görevleri

1)Oda Meslek Komiteleri

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca 4 yıl için seçilecek 5 veya 7 kişiden, üye sayısı on bini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya on bir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.

Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

1 – a) Oda Meslek Komiteleri Görevleri

*Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.

*Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.

*Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.

*İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

2) Oda Meclisi

Oda meclisi, meslek gruplarınca 4 yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

2 – a) Oda Meclisinin Görevleri

*Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

*Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.

*Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

*Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.

*Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

*Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

*Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.

*Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.

*Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

*Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

*Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

*Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

*Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.

*Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.

*Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

*Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

3) Oda Yönetim Kurulu

Oda yönetim kurulu, 4 yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur.

Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

3 – a) Yönetim Kurulunun Görevleri

*Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.

*Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.

*Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

*Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.

*Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

*Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

*Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

*Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.

*Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.

*Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

*Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

*Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

*Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

*Hakem veya hakem heyeti seçmek.

*Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

4) Oda Disiplin Kurulu

Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından 4 yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

4 – a) Disiplin Kurulunun Görevleri

*Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.

*Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

ODANIN DENETİMİ

Odamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir.

ODANIN BAĞLI BULUNDUĞU ÜST KURULUŞ

Odamız ,kısa adı TOBB olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlıdır.

ODANIN TABİ OLDUĞU KANUN

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine tabidir.

ODA PERSONEL SAYISI

Odamız da 10 Adet Personel çalışmaktadır.

Sohbet Başlat
1
Merhaba, yardımcı olabilir miyiz?